کد خبر: 4271
185
1399/06/23 - 11:37


آگهی مزایده تلفن همراه

آگهی مزایده تلفن همراه پرونده کلاسه 9900148

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده تلفن همراه

آگهی مزایده تلفن همراه پرونده کلاسه 9900148

به موجب پرونده های اجرائی فوق حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09126423592 و ودیعه آن متعلق به آقای علیرضا خدائی می باشد که بازداشت و به مبلغ 40/000/000 ريال ارزیابی شده ازساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 در اداره اجرای ثبت زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر (صفا) کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده و به صورت حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 40/000/000 ( چهل میلیون ریال ) شروع و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید:

شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد . کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اخیرالتصویب می باشد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .

تاریخ انتشار : یکشنبه مورخ 1399/06/23

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4271
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»