کد خبر: 4930
400
1399/09/20 - 10:13


آگهی مزایده اموال غیر منقول

پرونده اجرایی کلاسه 9900074

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول در پرونده اجرایی کلاسه 9900074

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900074 ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 5233.1898 واقع در بخش یک زنجان به نشانی : زنجان اعتمادیه خیابان 6 وسط پلاک 27 طبقه همکف واحد 2 با مساحت 97.55 متر مربع واقع در طبقه همکف بانضمام انباری قطعه 8 به مساحت 2.25 متر مربع و پارکینگ قطعه 7 به مساحت 13.50 متر مربع هر دو واقع در زیر زمین اول با قدر السهم از عرضه به مساحت 300 متر مربع و حقوق ارتفاقی طبق مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، به مالکیت آقای رحمان پرچگانی فرزند علی به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 835622 سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 139820327100002615 ثبت گردیده است . مطابق با گزارش مامور محترم اجرا واحد آپارتمانی مورد مزایده در تصرف مستاجر می باشد . حدود و مشخصات پلاک مذکور : شمالا : دیوار به دیوار است به طول (4.20 ) چهار مترو بیست سانتیمتر به ملک مجاور شماره 261 فرعی از شماره 5233 اصلی . شرقا : در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است . اول دیواریست به طول (1.90) یک متر و نود سانتی متر به نور گیر دوم دیواریست به طول (1.80) یک متر و هشتاد سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست به طول ( 15.60) پانزده مترو شصت سانتیمتر به ملک مجاور شماره 281 فرعی از شماره 5233. اصلی . جنوبا : در چهار قسمت که قسمت دوم آن شرقی است . اول دیواریست به طول (1.20 ) یک متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست به طول (1.00 ) یک متر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول (2.88 ) دو متر و هشتاد و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهار و نیم دیوار جلوی بالکن به طول (0.82) هشتاد و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی . غربا : در یازده قسمت که قسمت های دوم و هشتم آن شمالی . قسمت های چهارم وششم و دهم آن جنوبی است. اول دیواریست به طول ( 3.70) سه متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله دوم دیواریست به طول 0.78 هفتاد و هشت سانتیمتر به راه پله سوم درب و دیواریست به طول (1.60) یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله چهارم دیواریست به طول 0.75 هفتاد و پنج سانتیمتر به راه پله پنجم دیواریست به طول 0.80 هشتاد سانتیمتر به آسانسور ششم دیواریست به طول 0.93 نود و سه سانتیمتر به آسانسور هفتم دیواریست مشترک به طول 4.38 چهار متر و سی و هشت سانتیمتر به آپارتمان قطعه یک هشتم دیواریست به طول 0.36 سی و شش سانتیمتر به داکت نهم دیواریست به طول 1.80 یک متر و هشتاد سانتیمتر به داکت دهم دیواریست به طول 0.34 سی و چهارم سانتیمتر به داکت یازدهم دیواریست مشترک به طول 5.60 پنج متر و شصت سانتی متر به آپارتمان قطعه یک.مشخصات منضمات ملک :  1- انباری قطعه 8 : به مساحت 2.25 به حدود اربعه شمالا : دیوار به دیواریست به طول 1.50 یک متر و پنجاه سانتی متر به ملک مجاور به شماره 261 فرعی . شرقا : دیواریست به طول 1.50 یک متر و پنجاه سانتی متر به ملک مجاور شماره 281 فرعی . جنوبا : درب و دیواریست به طول 1.50 یک متر و پنجاه سانتی متر به محوطه مشاعی . غربا : دیواریست مشترک به طول 1.50 یک متر و پنجاه سانتیمتر به انباری قطعه هفت . 2- پارکینگ قطعه 7 : به مساحت 13.5 به حدود اربعه شمالا : خط فرضی است به طول 2.70 دو متر و هفتاد سانتیمتر به محوطه مشاعی. شرقا : دیواریست به طول 5.00 پنج متر به ملک مجاور به شماره 281 فرعی . جنوبا : خط فرضی است به طول 2.70 دو متر و هفتاد سانتی متر به محوطه شمالی . غربا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 5.00 پنج متر به پارکینگ قطعه 6.

واحد مسکونی فوق با قدمت حدودا هشت سال جزئی از بلوک 5 طبقه شامل زیر زمین با کاربری پارکینگ و انباری و طبقات همکف اول و دوم و سوم با کاربری هشت واحد مسکونی با اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوک با نماسازی از سنگ پلاک تراورتن دارای هال نشیمن و پذیرایی و دو اتاق خواب با کف سازی از نوع سرامیک ، پوشش دیوارها اندود گچ ، سقف گچ و گچبری ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام با کف سازی سرامیک و دیوارها کاشی کاری ، دارای بالکن با کف سازی از سرامیک با دیوار سنگی ، درب و پنجره های بیرونی upvc با شیشه دوجداره ، درب های داخلی HDF درب ورودی واحد ضد سرقت ، کابینت MDF آیفون تصویری ، سیستم گرمایش پکیج ، رادیاتور ، سیستم ارتباطی طبقات آسانسور و راه پله با کف سازی از سنگ پلاک خرم آباد و دیوارها کلا از نوع سرامیک و دارای نرده استیل ، پارکینگ با کفسازی از سنگ پلاک کریستال ابری ، کف سازی و نماسازی حیاط از نوع سنگ و درب ورودی ماشین رو ، محوطه از نوع فلزی و درب ورودی راه پله از نوع شیشه سکویت و واحد دارای امتیازات آب و برق و گاز شهری مستقل می باشد.و واحد مسکونی در حال حاضر در اختیار مستاجر می باشد.واحد آپارتمانی به شرح فوق به مبلغ 13.803.325.000 ريال ( سیزده میلیارد و هشتصد و سه میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ريال ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.1 در اداره اجرای اسناد رسمی - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مبلغ 13.803.325.000 ريال ( سیزده میلیارد و هشتصد و سه میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ريال )  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت موجوه مازاد ، وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده بعهده برنده مزایده میباشد.مطابق با ماده 136 اصلاحی آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان به حساب سپرده ثبت و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . مورد بازداشت برابر اعلام بستانکار طی وارده شماره 85010744 مورخ 99.08.07 فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.09.19

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4930
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»