کد خبر: 4946
165
1399/09/23 - 13:42


آگهی مزایده شماره خط تلفن همراه

پرونده اجرایی کلاسه 9900639

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی فوق حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره09125418413 و ودیعه آن متعلق به آقای فرشادتیموری که به مبلغ 48/000/000 ريال ( چهل و هشت میلیون ريال ) ارزیابی شده ازساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.08در اداره اجرای ثبت زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر (صفا) کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 48/000/000 ريال ( چهل و هشت میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

ضمنا متذکر میگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه 14007196437در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .

تاریخ انتشار : 1399.09.23

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4946
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»