کد خبر: 5052
165
1399/10/13 - 10:2


آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کلاسه 9900869

پرونده اجرایی کلاسه 9900869

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کلاسه 9900869

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900869 یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 1001.2اصلی بخش 2 زنجان به نشانی : زنجان خیابان توحید کوچه شهید حسینی پلاک 237 که برابر بازداشت نامه شماره 85001909 99.06.19 اداره اجرای اسناد رسمی و باستناد سند شماره 8647 -88.12.24 در قبال طلب خانم ام کلثوم رحیمی با رعایت مستثنیات دین بازداشت گردیده است که سند آن در دفتر الکترونیکی 139520327001000613 با شماره چاپی 226479سری ب سال 94چاپ گردیده است و بنام آقای مهدی احمدی صادر گردیده است حدود اجمالی و مشخصات آن عبارتست از : شمالا : در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست بطول 8.80 متر به یک فرعی از 1001 اصلی دوم دیواریست بطول 3.20 متر به شماره یک فرعی از 1001 اصلی سوم دیواریست بطول 9.80 متر به شماره یک فرعی از 1001 اصلی شرقا در دو قسمت اول درب و دیوار است بطول 2.45 متر به کوچه بن بست دوم دیوار به دیوار بطول 10.10 متر به پلاک 1002 اصلی جنوبا دیوار به دیوار بطول 9.50 متر به 995 و 996 اصلی به مساحت 203.7 متر مربع که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پلاک مذکور به مبلغ 7.129.500.000 ريال ارزیابی شده و ارزش مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق به مبلغ 1.188.250.000 ريال محاسبه گردیده است. پلاک فوق برابر نظر کارشناس در حال حاضر وضعیت موجود ملک با سند مطابقت دارد و اعیانی آن جمعا به مساحت 105.30 متر مربع ، در دو قسمت شرقی با سقف چوبی به مساحت حدود 75.30 متر مربع و قسمت غربی با سقف طاق ضربی به مساحت 30 متر مربع با مشخصات فنی اسکلت دیوار باربر ، سقف طاق ضربی ( اعیانی قسمت غربی ) و سقف چوبی ( اعیانی قسمت شرقی ) نمای اندود سیمانی سفید ، درب و پنجره فلزی و آلومینیومی ، پوشش کف از اندود گچ و خاک ، دیوارها از اندود گچ با نقاشی ، عایق بام از نوع عایق پیش ساخته ایزوگام ، سیستم حرارتی ساختمان از نوع بخاری ، کف حیاط بتنی ، دیوارها داخلی حیاط از اندود سیمانی ، سقف حیاط در جلو بنای شرقی با پوشش طلق با قدمت بیش از 30 سال احداث گردیده است . ملک مذکور دارای امتیازات آب و برق و گاز شهری می باشد. پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99.10.29 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان  - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مذکور از مبلغ 1.188.250.000 ريال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است . و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده ، از خریدار اخذ خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان باحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. مورد مزایده طبق اعلام شماره 85013433 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.10.13

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx5052
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»