کد خبر: 11416
1402/12/08 - 20:21


آگهی مزایده اموال منقول خط تلفن همراه

آگهی مزایده اموال منقول خط تلفن همراه

پایگاه خبری صدای زنجان
آگهی مزایده اموال منقول خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۴۱۴۱۸۹

در خصوص پرونده اجرائی ۱۴۰۲۰۱۸۲۶ حق امتیاز و اشتراک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۴۱۴۱۸۹ متعلق به آقای سید ناصر شریفی فر که به موجب سند ازدواج ۳۶۲۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ دفترخانه ازدواج63زنجان بازداشت شده وخط تلفن فوق به مبلغ ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کارگران ( کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده خط تلفن همراه از مبلغ پایه مزایده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی و همچنین بدهی تلفن همراه و حق مزایده مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام کردد آگهی مزایده تجدید خواهد شد.ضمنا متذکر میگردد : شرکت مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی یک روز قبل مزایده به شماره شبا390100004068013207775226IRبنام تمرکز وجوه سپرده جاری با شناسه واریزسپرده 984108500100000000000140201826 با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.

تاریخ انتشار در سایت آگهی‌های سازمان ثبت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - زهرا عنایتی


sedayezanjannews.ir/nx11416


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»