کد خبر: 11879
1403/03/06 - 15:37


آگهی مزایده خط تلفن همراه

آگهی مزایده خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۸۴۱۶۹۷۰

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۸۴۱۶۹۷۰

به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۲۰۲۰۳۰ حق امتیاز و اشتراک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۸۴۱۶۹۷۰ با کلیه متعلقات و منضمات آن متعلق به مرحوم آقای سعید امینی که به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردیده ، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ  1403/03/06 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا(کارگران ) کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می‌رسد.مزایده از مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال)شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و کلیه هزینه‌های قانونی و همچنین بدهی تلفن همراه و حق مزایده مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.ضمنا متذکر می‌گردد : چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده تجدید خواهد شد. ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را یک روز قبل از مزایده به شماره حساب ۳۹۰۱۰۰۰۰۴۰۶۸۰۱۳۲۰۷۷۷۵۲۲۶ IR نزد بانک مرکزی به شناسه پرداخت 964108500100000000000140202030و ارائه فیش واریزی به این اداره و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت ،مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد.

تاریخ انتشار در سایت آگهی‌های سازمان ثبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - زهرا عنایتی


sedayezanjannews.ir/nx11879


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»