کد خبر: 11881
1403/03/06 - 15:56


اگهی مزایده اموال غیر منقول (سندذمه)

اگهی مزایده اموال غیر منقول (سندذمه)

پایگاه خبری صدای زنجان

اگهی مزایده اموال غیر منقول (سندذمه)پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۲۰۳۰

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۲۰۳۰ اعیانی ششدانگ آپارتمان نوع ملک مسکن مهر با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی ۱۰۰۵ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۳۸۴ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۲ در طبقه 1واقع در بخش ۰۱ حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان به مساحت 73,73متر مربع واقع در طبقه اول که (2/84) دو متر و هشتاد و چهار دسیمتر مربع آن بالکن است توضیح اینکه عرصه متعلق به دولت بوده است که به موجب اجاره نامه در اجاره مالک متن می وملک فاقد پارکینگ میباشد و انباری به صورت اعیانی میباشد ملکی مرحوم سعید امینی فرزند سلیم به شماره ملی ۴۲۷۰۱۹۰۰۵۱ بعنوان مالک شش دانگ اعیان با شماره مستند مالکیت ۳۵۲۵۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۰ شهر زنجان ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۵۵۳۳۴ سری ه متن می باشد سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۲۷۱۰۰۰۰۸۰۹۴ ثبت گردیده است. نشانی ملک : زنجان کوی ثمین خیابان ۲۰ متری ثمین سوم غربی قطعه ۴۰۸ طبقه اول واحد ۲ و بموجب دستور بازداشت ۱۴۰۲۰۴۰۲۷۰۸۵۰۰۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ صادره از اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال طلب خانم زهرا کمالی بازداشت گردیده است.

حدود و مشخصات طبق اعلام اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ زنجان :

شمالا: در دو قسمت اول دیواریست بطول (۱/۱۰) یک متر و ده سانتیمتر به فضای معبر دوم دیوار و پنجره است بطول (۹۹ / ۹) نه متر و نود و نه سانتیمتر به فضای معبر شرقا در پنج ،قسمت که قسمت چهارم آن ،شمالی،قسمت دوم آن جنوبی، است. اول دیوار به دیوار است بطول (5/17)پنج متر و هفده سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۳۸۳ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی دوم دیوار و پنجره است بطول (1/44) یک متر و چهل و چهار سانتیمتر به نورگیر سوم دیوار و پنجره است بطول (۲۳ / ۱) یک متر و بیست و سه سانتیمتر به نورگیر چهارم دیوار و پنجره است بطول (1/43) یک متر و چهل و سه سانتیمتر به نورگیر پنجم دیوار به دیوار است بطول (۳/۳۵) سه متر و سی و پنج سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۳۸۳ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی جنوبا در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن ،غربی است. اول دیوار به دیوار است بطول (۳/۷۰) سه متر و سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۳۸۵ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی دوم دیواریست بطول (1/48) یک متر و چهل و هشت سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول (1/45) یک متر و چهل و پنج سانتیمتر به داکت چهارم دیواریست بطول (۱/۳۰) یک متر و سی سانتیمتر به راه پله پنجم درب و دیوار است بطول (4/85) چهار متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است بطول (۲/۵۴ )دو متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوى بالكن بطول (1/04) یک متر و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول (۲/۶۱) دو متر و شصت و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی

مشخصات منضمات ملک:

انباری قطعه ۲ به مساحت ۲۰۲۸ به حدود اربعه شمالا درب و دیوار است بطول (۱/۲۶) یک متر و بیست و شش سانتیمتر به راهرو شرقا دیواریست مشترک بطول (1/81) یک متر و هشتاد و یک سانتیمتر به انباری قطعه ۳ :جنوبا دیوار به دیوار است بطول (۱/۲۶) یک متر و بیست و شش سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۳۸۵ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی غربا: در دو قسمت اول دیواریست بطول (۱/۶۱) یک متر و شصت و یک سانتیمتر به داکت دوم دیواریست بطول (0/20) بیست سانتیمتر به راهرو برابر گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ کارشناس رسمی دادگستری حدود اربعه مندرج در سند پلاک ثبتی مذکور با موقعیت محل ملک مطابقت دارد و در زمان بازدید بستانکار پرونده خانم کمالی در آپارتمان مورد ارزیابی سکونت داشتند .منضمات ملک شامل انیاری قطعه ۲ به مساحت ۲/۲۸ متر مربع واقع در پشت بام میباشد و حدود اربعه آپارتمان فوق طبق سند مالکیت میباشد . بر روی قطعه ۴۰۸ ساختمانی در ۴ طبقه شامل طبقه همکف و طبقات اول الی سوم و در هر طبقه یک واحد مسکونی احداث شده است ساختمان فاقد آسانسور میباشد و نمای آن سیمان سفید و آجرنما میباشد آپارتمان مورد نظر در طبقه اول ساختمان قوق قرار دارد و دارای پذیرائی و ۲ اتاق خواب با کف گچ و خاک و دیوارها کاغذ دیواری میباشد کف آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی سرامیک و دیوارها کاشی است و کابینت آشپزخانه ام دی اف میباشد و سیستم گرمایش آن پکیج است پنجره ها یو پی وی سی میباشد و کف و دیوارهای انباری سیمان سفید میباشد و کف حیاط موزائیک و نمای دیوارها سیمان سفید است و آب و برق و گاز آپارتمان مستقل میباشد.

اعیانی ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذكر ملكي مرحوم سعید امینی برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۴/۷۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است و مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان نوع ملک مسکن مهر با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی ۱۰۰۵ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۳۸۴ فرعی از اصلی مذکور، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در اداره اجرای استاد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران ) صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده اعیانی ششدانگ پلاک ثبتی ۱۰۰۵ فرعی از ۵۳۵۸ اصلی واقع در بخش ۰۱ زنجان از مبلغ ۱۴/۷۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به ،آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده بر عهده برنده ی مزایده میباشد ، ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده تجدید میگردد.

( ضمنا متذکر میگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی یک روز قبل از مزایده به شماره حساب  ۳۹۰۱۰۰۰۰۴۰۶۸۰۱۳۲۰۷۷۷۵۲۲۶ IRنزد بانک مرکزی به شناسه پرداخت 964108500100000000000140202030نزد بانک مرکزی بنام حساب تمرکز سپرده اداره کل ثبت اسناد استان زنجان به نام خزانه معین استان و ارائه فیش واریزی و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد لازم به ذکر است مورد مزایده برابر اعلام بستانکار فاقد پوشش بیمه ای میباشد.

 


sedayezanjannews.ir/nx11881


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»