کد خبر: 4915
167
1399/09/15 - 10:28


آگهی مزایده

آگهی مزایده شماره خط تلفن همراه پرونده اجرایی کلاسه 9400561

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده شماره خط تلفن همراه پرونده اجرایی کلاسه 9400561

به موجب پرونده اجرائی 9400561 حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09126416793 و ودیعه آن متعلق به آقای کمال جعفری که به مبلغ 52.000.000 ريال ( پنجاه و دو میلیون ريال ) ارزیابی شده ازساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.09.24در اداره اجرای ثبت زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر (صفا) کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 52.000.000 ريال ( پنجاه و دو میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد

ضمنا متذکر میگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .

تاریخ انتشار : 1399.09.15

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4915
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»