کد خبر: 4929
154
1399/09/20 - 10:12


آگهی مزایده اموال غیر منقول

( سند ذمه ) کلاسه 9900125

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( سند ذمه ) کلاسه 9900125

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900125 نیابتی از واحد اجرای اسناد رسمی ابهر به کلاسه 9900023 مقدار سه شعیر و شصت و شش صدم شعیر مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 41.3688 اصلی بخش 7 زنجان که سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق با شماره مستند مالکیت 201961 در صفحه 395 دفتر املاک جلد 6 ذیل شماره 2059 بنام آقای محمد علی مرادی ثبت شده و برابر بازداشت نامه شماره 85000266- 99.02.09 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال طلب خانم اکرم محمد بیگی به استناد شماره 8000 مورخ 1371.06.24 با رعایت مستثنیات دین بازداشت گردیده است. به نشانی شهرک زیباشهر خیابان شیرازی 16 قطعه 2 حدود و مشخصات اجمالی ملک عبارتست از : شمالا به طول9متر پی به پی پلاک 3685 فرعی از مورد تفکیک شرقا به طول 22.5 متر پی به پی پلاک 3689 فرعی از مورد تفکیک جنوبا به طول 9 متر پی به خیابان 20 متری از مورد تفکیک غربا به طول 22.5 متر پی به پی پلاک 3687 فرعی از مورد تفکیک به مساحت 202.50 متر مربع . اعیانی این ملک در دو طبقه همکف و اول بوده که مساحت اعیانی آن 278.4 متر مربع در مجموع دو طبقه می باشد ساختمان احداثی از نوع بنائی اجرا شده است و کل ملک دو واحد مسکونی است . طبقه همکف شامل دو اتاق خواب با پوشش سفید کاری شده و کف کلا موکت شده هال و پذیرایی با پوشش دیوار سفید کاری و رنگ آمیزی شده و کاغذ دیواری بوده ، آشپزخانه به صورت اپن و کابینت از جنس ام دی اف و کف و دیوار از کاشی و سرامیک اجرا شده است و سرویس بهداشتی با پوشش کاشی اجرا شده است درب و پنجره از جنس آلومینیومی اجرا شده است طبقه اول شامل اتاق خواب با پوشش دیوار سفید کاری شده و رنگ آمیزی شده و کف کلا موکت شده ، هال و پذیرایی با پوشش دیوار سفید کاری و رنگ آمیزی شده ،آشپزخانه به صورت اپن و کابینت از جنس فلزی و کف و دیوار از کاشی و سرامیک اجرا شده است و سرویس بهداشتی با پوشش کاشی اجرا شده است و درب و پنجره از جنس آلومینیومی اجرا شده است پوشش نهائی بام ایزوگام است نمای ساختمان مرمریت و ملک دارای انشعابات آب ، برق و گاز شهری می باشد با توجه به بازدید و بررسی صورت گرفته از ملک مورد نظر و موقعیت مکانی و با فرض صحت مدارک تسلیمی طلق فاقد محدودیت بلا معارض و هرگونه بدهی احتمالی طبق گزارش کارشناس می باشد.

برابر نظر کارشناس ششدانگ عرصه و اعیان این ملک برابر با چهل و هشت میلیارد ( 48.000.000.000 ) ريال ارزیابی گردیده که ارزش یک دانگ مشاع از ششدانگ این ملک برابر با هشت میلیارد ( 8.000.000.000 ) ريال محاسبه گردیده که مقدار 3.66 شعیر از نود و شش شعیر ششدانگ ( مورد مزایده ) به مبلغ 1.832.116.000 محاسبه گردیده که از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.1 در اداره اجرای اسناد رسمی - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مقدار سه شعیر و شصت و شش صدم شعیر مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 41.3688 اصلی بخش 7 زنجان از مبلغ 1.832.116.000ريال ( یک میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و یکصد و شانزده ريال )  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت موجوه مازاد ، وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . ضمنا متذکر می گردد: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.مورد بازداشتی مزایده به موجب نامه وارده به شماره  85012276 1399.09.09 فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.09.19

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4929
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»