کد خبر: 4935
158
1399/09/22 - 12:52


آگهی مزایده اموال غیرمنقول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند رهنی ) در پرونده اجرایی کلاسه 9900254

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند رهنی ) در پرونده اجرایی کلاسه 9900254

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900254 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 13289 فرعی ، از43 اصلی بخش 7 زنجان به نشانی : زنجان شهرک کارمندان فاز 2 خیابان هشتم قطعه 362 ساختمان قصر طلائی طبقه همکف واحد 1 )به مساحت 156.31 متر مربع که سند مالکیت 1- دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل شماره 32868 دفتر 54 در مورخ 98.03.13 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 209734 سری ب سال 95 به نام شایلی قاسمی ، 2- دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل شماره 32868 دفتر  54 در مورخ 98.03.13 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 209736 سری ب سال 95 به نام خانم فاطمه اورجی کسمائی و 3- دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل شماره 32868 دفتر 54 در مورخ 98.03.13 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 209735 سری ب سال 95 به نام یاشیل قاسمی به صورت قطعی انتقال یافته است . ششدانگ ملک برابر سند رهنی شماره 32868 مورخ 98.03.13 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 54 شهر زنجان ، با موضوع لازم الاجرا به مبلغ 6.088.476.322 ريال به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات قانونی ، در رهن بانک پارسیان شعبه زنجان قرار گرفته است.حدود و مشخصات اجمالی پلاک مذکور : شمالا : دیوار و پنجره است به طول شش متر و شصت و سه سانتی متر به خیابان. شرقا : در هشت قسمت ، که قسمت های چهارم و ششم آن شمالی ، قسمت دوم آن جنوبی است . اول دیواریست به طول هفت متر و پنجاه و دو سانتی متر به راه پله و آسانسور دوم دیواریست به طول هفتاد و چهار سانتی متر به راه پله و آسانسور سوم دیواریست به طول نود و پنج سانتی متر به راه پله و آسانسور چهارم درب و دیوار است به طول یک متر و بیست و نه سانتی متر به راه پله و آسانسور پنجم دیواریست به طول یک متر و شصت سانتی متر به راه پله و آسانسور ششم دیواریست به طول سیزده سانتیمتر به راه پله و آسانسور هفتم دیواریست مشترک به طول ده متر و هشت سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 2 هشتم دیواریست مشترک به طول یک متر و شصت سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 2. جنوبا : در چهار قسمت ، که قسمت سوم آن غربی است . اول خط فرضی است به طول سه متر به تراس غیر مسقف دوم دیوار و پنجره است به طول سه متر و بیست و پنج سانتیمتر به تراس غیر مسقف سوم دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به تراس غیر مسقف چهارم دیوار و پنجره است به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به تراس غیر مسقف . غربا: دیوار به دیوار است به طول بیست و یک متر به ملک مجاور شماره 361 فرعی . حدود منضمات ملک : انباری قطعه 8 به مساحت 2.93 به حدود اربعه : شمالا : دیواریست مشترک به طول 2.35 دو متر و سی و پنج سانتی متر به انباری قطعه 7. شرقا : در سه قسمت ، که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار به دیواری است به طول 0.68 شصت و هشت سانتیمتر به ملک مجاور شماره 363 فرعی دوم دیواریست به طول 0.50 پنجاه سانتیمتر به ستون سوم دیواریست به طول 0.72 هفتاد و دو سانتی متربه ستون جنوبا : دیواریست به طول 1.85 یک متر و هشتاد و پنج سا نتی متر به محوطه مشاعی. غربا : درب و دیواریست به طول 1.40 یک متر و چهل سانتیمتر به محوطه مشاعی . پارکینگ قطعه 9 به مساحت 11 به حدود اربعه : شمالا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 2.20 دو متر و بیست سانتیمتر .شرقا : مرزیست اشتراکی به طول 5 پنج متر به پارکینگ قطعه 8 جنوبا : خط فرضی به محوطه مشاعی است.به طول 2.20 دو متر و بیست سانتی متر . غربا : مرزیست اشتراکی به طول 5.00 پنج متر به پارکینگ قطعه 10 ، مطابق نظریه کارشناسی : واحد آپارتمانی به مساحت 156.31 متر مربع که در طبقه همکف واقع شده و مقدار 4.80 متر مربع آن بالکن مسقف ، بانضمام انباری قطعه 8 تفکیکی به مساحت 2.93 متر مربع و پارکینگ قطعه 9 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه زیر زمین می باشد. نوع اسکلت سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک ( ساختمان 6 طبقه ) واحد سه خوابه با مشخصات کف سرامیک ، دیوارها اندود گچ رنگ آمیزی شده و در قسمت هایی کاغذ دیواری ، سقف کاذب از جنس کناف ،آشپزخانه با کف سرامیک و دیوارها کاشی کاری شده با کابینت
MDF ، حمام و سرویس با مشخصات کف سرامیک و دیوارهای کاشی کاری شده، دربها و پنجره های خارجی از جنس UPVC ، درب های داخلی از جنس HDF درب ورودی ضد سرقت و دسترسی به طبقات توسط راه پله و آسانسور می باشد . نمای ساختمان سنگ تراورتن ، پوشش پشت بام ایزوگام ، سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر گازی می باشد. ارزش ششدانگ عرصه و اعیان مورد مزایده به شرح فوق با توجه به موقعیت ملک ، قدمت ساختمان ، کیفیت مصالح مصرفی ، امتیاز انشعاب آب ، برق و گاز و تلفن و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات دولتی و بانکی ، هزینه ها و جرائم شهرداری و با لحاظ نمودن جمیع مولفه های دخیل در امر کارشناسی ، توسط هیئت محترم کارشناسی سه نفره به مبلغ 28.135.800.000 ريال ( بیست و هشت میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون و هشتصد هزار ريال ) ارزیابی شده است.

پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.08 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 28.135.800.000 ريال ( بیست و هشت میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون و هشتصد هزار ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل به فروش خواهد رسید: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی در قالب چک تضمینی با شناسه 14007196437در وجه اداره اجرای اسناد رسمی خواهد بود. حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، مصوب سال 1398 می باشد. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است . در صورت وجود مزایده ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.مورد مزایده برابر اعلام بستانکار طی وارده بشماره 85012270 1399.09.09 تا تاریخ 1400.01.09 توسط شرکت بیمه پارسیان تحت پوشش بیمه  حوادث و آتش سوزی قرار گرفته است.

تاریخ انتشار : 1399.09.22

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4935
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»