کد خبر: 4942
160
1399/09/23 - 11:33


آگهی مزایده اموال غیر منقول سند ذمه

پرونده اجرایی کلاسه 9900972

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول سند ذمه پرونده اجرایی کلاسه 9900972

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 1081.1 اصلی بخش 2 زنجان  به نشانی : زنجان صدر جهان کوچه رسول بیگدلی بن بست اول پلاک 12 که سند آن در صفحه 183 دفتر 177 املاک و شماره ثبت 56715 با شماره چاپی 021241 بنام آقای محمد اورجعلی ثبت و صادر شده است و برابر بازداشت نامه شماره 139905827085002139 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان و باستناد اجرائیه صادره جهت سند ازدواج 9025-90.09.05 دفتر 3 ازدواج بازداشت گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پلاک مذکور به مبلغ 2.640.000.000 ريال و چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مذکور ملکی آقای محمد اورجعلی لو به مبلغ 1.760.000.000 ريال ارزیابی شده به مساحت 62 متر مربع و حدود و مشخصات اجمالی پلاک فوق برابر پاسخ استعلام ثبتی بدین شرح می باشد. شمالا : دیوار بدیوار بطول 4.10 متر به شماره 1056 فرعی. شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول بطول 6.70 متر  دوم 0.30 متر سوم دیوار بدیوار بطول 8.40 متر به شماره 1082 فرعی. جنوبا : در دو قسمت اول بطول 1.60 متر به کوچه بن بست احداثی دوم دیواریست مشترک بطول 2.60 متر به باقیمانده شماره 1081اصلی . غربا دیواریست مشترک بطول 14.90 متر به باقیمانده شماره 1081 اصلی و برابر اعلام کارشناس رسمی دادگستری وضع موجود با حدود قید شده در سند صادره مطابقت دارد و برابر نظر کارشناس رسمی پلاک فوق دارای 62 متر مربع عرصه و اعیان شامل طبقه همکف یک خوابه به مساحت 52 متر مربع شامل آشپزخانه کف و دیوارها سرامیک با کابینت فلزی و اتاقها با مشخصات کف گچ و خاک ، دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک و بقیه اندود گچ و رنگ آمیزی شده است . سرویس بهداشتی و حمام در حیاط می باشد . نوع اسکلت بنایی ، سقف طاق ضربی و قسمت تیر چوبی پنجره ها از جنس پروفیل آهنی ، نما اندود ماسه و سیمان سفید ، پشت بام ایزوگام و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد و ملک دارای انشعابات برق گاز آب و تلفن می باشد که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای محمد اورجعلی می باشد و مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.10 در اداره اجرای اسناد رسمی - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق از مبلغ 1.760.000.000 ريال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت موجوه مازاد ، وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ،ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده بعهده برنده مزایده میباشد.ضمنا متذکر میگردد: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان به حساب سپرده ثبت و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.  مورد مزایده برابر وارده شماره 85012214 مورخ 99.09.08 وکیل بستانکار فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.09.23

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4942
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»