کد خبر: 4944
155
1399/09/23 - 13:8


آگهی مزایده اموال غیر منقول ( سند ذمه ای )

پرونده اجرایی کلاسه 9900316

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900316یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 7 فرعی از 879 اصلی واقع در بخش 1 ناحیه دو زنجان به نشانی : زنجان خیابان امام روبروی کوچه گیلک کوچه ابوطالب ، پلاک ثبتی 27.2 طبقه دوم . به مساحت 106.2 متر مربع که سند مالکیت به شماره چاپی 192202 سری ج سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920327100000221 به نام آقای مهدی علوی زاده ثبت گردیده ، به موجب سند شماره 15067-93.03.06 در قبال طلب خانم زهرا جلیلوند فرد با رعایت مستثنیات دین بازداشت گردیده است . مشخصات اجمالی آن عبارتست از . شمالا : در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی است . اول نیم دیوار جلوی بالکن به طول 3.54 سه متر و پنجاه و چهار سانتی متر به فضای معبرمجاور ، دوم دیواریست به طول 0.38 سی و هشت سانتی متر به فضای معبر مجاور ، سوم دیواریست به طول 5.65 پنج متر و شصت و پنج سانتی متر به فضای ملک مجاور شماره 877 ب اصلی ، چهارم دیوار و پنجره است به طول 2.03 دو متر و سه سانتی متر به نور گیر ، پنجم دیوار و پنجره است به طول 3.00 سه متر به نور گیر ، شرقا : در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است و اول دیواریست مشترک به طول 4.92 چهار متر و نود و دو سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 ، دوم دیواریست مشترک به طول 0.83 هشتاد و سه سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 ، سوم دیواریست مشترک به طول 3.06 سه متر و شش سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 . جنوبا : در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول درب و دیوار است به طول 3.63 سه متر و شصت و سه سانتی متر به راه پله ، دوم دیواریست مشترک به طول 1.53 یک متر و پنجاه و سه سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه 9 ، سوم دیواریست مشترک به طول 8.35 هشت متر و سی و پنج سانتی متر . غربا : در سه قسمت ، اول دیواریست به طول 5.70 پنج متر و هفتاد سانتی متر  به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن فضای ملک مجاور شماره 3 فرعی از شماره 880 اصلی قرار دارد. دوم دیواریست به طول 1.53 یک متر و پنجاه و سه سانتی متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن فضای ملک مجاور شماره 6 فرعی از شماره 880اصلی قرار دراد . سقف با کف طبقه سه اشتراکی و کف با سقف طبقه یک اشتراکی است.

انباری به مساحت 3.81 متر مربع به حدود اربعه : شمالا : دیواریست مشترک به طول 2.23 دو متر و بیست و سه سانتی متر به انباری قطعه 4. شرقا : دیواریست به طول 1.71 یک متر و هفتاد و یک سانتی متر به پشت بام . جنوبا : دیواریست به طول 2.23 دو متر و بیست و سه سانتی متر به خر پشته . غربا : درب و دیوار است به طول 1.71 یک متر و هفتاد و یک سانتی متر به راهرو.

پارکینگ به مساحت 11.25 به حدود اربعه : شمالا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 2.25 دو متر و بیست و پنج سانتی متر . شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 5.00 پنج متر به پارکینگ قطعه 5 . جنوبا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 2.25 دو متر و بیست و پنج سانتی متر . غربا : خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 5.00 پنج متر.

اعیانی ملک : طبق نظر کارشناس فضای آپارتمان مورد نظر شامل پذیرایی و دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، تراس مسقف و سرویس بهداشتی و حمام مستقل است . کف اتاق ها سرامیک و دیوارها نازک کاری و رنگ آمیزی شده اند. سقف پذیرایی کناف می باشد. کابینت آشپزخانه از جنس ام دی اف و کف و دیوارهای آن سرامیک و کاشی است. دیوار و کف سرویس بهداشتی و حمام از جنس سرامیک و کاشی طرح خشتی اجرا گردیده است. تراس مسقف و کف و دیوار آن سنگ می باشد. سیستم گرمایش ساختمان پکیج بوده و کلیه پنجره ها از جنس دوجداره یو پی وی سی و درب ورودی آپارتمان از ضد سرقت می باشد. ملک دارای امتیاز گاز ، آب و برق مستقل است . نمای بیرونی ساختمان از جنس سنگ اجرا و پوشانده شده است.شش دانگ پلاک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 9.550.000.000 ريال ارزیابی شده و مقدار یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 2.387.500.000 ريال معادل دو میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ريال) محاسبه گردیده است.پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.10.08 در اداره اجرای اسناد رسمی - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2.387.500.000 ريال معادل دو میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ريال)شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ،ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با شناسه 14007196437کارسازی نموده و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.  برابر اعلام وکیل بستانکار پرونده بشماره 85010485 مورخ 99.08.03 پلاک مزبور فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.09.23

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4944
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»