کد خبر: 5053
162
1399/10/13 - 14:3


آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند ذمه ) پرونده اجرایی کلاسه 9801244

پرونده اجرایی کلاسه 9801244

پایگاه خبری صدای زنجان
متن کامل محتوا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند ذمه ) پرونده اجرایی کلاسه 9801244

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9801244 دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت به پلاک ثبتی 41.6740 اصلی  بخش 7زنجان برابر بازداشت نامه شماره 85002721 98.08.19 اداره اجرای اسناد رسمی و باستناد سند شماره 1092 -92.03.03 در قبال طلب خانم پری ناز محمدی با رعایت مستثنیات دین بازداشت گردیده است به نشانی : زنجان کوی امیر کبیر خیابان حکمت 5 قطعه 5.80 که سند آن به شماره دفترالکترونیکی 139620327001014602با شماره چاپی 465645سری د سال 94 ثبت و صادرگردیده است. حدود و مشخصات: شمالا :پی به پی بطول 8 متر به شماره 6715 فرعی از چهل و یک اصلی . شرقا : پی به پی بطول 20 متر به شماره 6741 فرعی . جنوبا پی است بطول 8 متر به خیابان به عرض ده متر غربا : پی به پی بطول 20 متر به شماره 6739 فرعی از چهل و یک اصلی به مساحت 160 متر مربع که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پلاک فوق به مبلغ 17.200.000.000 ريال ( هفده میلیارد و دویست میلیون ريال ) ارزیابی شده و دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق به مبلغ 5.733.333.333 ريال ( پنج میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصد و سی وسه ريال ) محاسبه گردیده است و برابر نظر کارشناس رسمی اعیان : شامل طبقه همکف به مساحت حدود 96 متر مربع و طبقه همکف به مساحت حدود 98 متر مربع با قدمت ساخت حدود بیش از 20 سال است اسکلت ساختمان فلزی با سیستم سقف طاق ضربی و تیر آهن است . حیاط سازی شامل کف موزائیک ایرانی و دیوارهای پیرامونی از سنگ است تامین پارکینگ از حیاط و بصورت مسقف با ورق شیروانی است تراس حیاط ( غیر مسقف ) به مساحت حدود 8.5 متر مربع با کف موزائیک است جنس درب و پنجره های بیرونی از نوع آلومینیومی می باشد . انشعابات شامل آب و برق و گاز شهری و بصورت مشترک با طبقات همکف و اول است راه پله ارتباطی به طبقات با کف سنگ و قرنیز 15 سانتی و بالا دست و زیر سقف آن اندود سفید گچ است طبقه اول در تصرف مالک ( دو خوابه ) با هال و پذیرایی مشترک ، کف اندود گچ و خاک و دلیل چینی موزائیک و دور تا دور پای دیوارها دارای قرنیز سنگی 15 سانتی و بالا دست دیوارها و زیر سقف دارای اندود گچ سفید کاری با گچ بری معمولی است و آشپزخانه کف سرامیک و دیوارها تا زیر سقف کاشی و دارای کابینت MDF منصوبه می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی ، دارای کانال کشی کولر و فاقد کولر است . حمام و سرویس بهداشتی دارای کف سرامیک و دیوارها تا زیر سقف کاشی و دارای سقف کاذب با پوشش PVC می باشد جنس درب و کمدهای داخلی و درب ورودی به آپارتمان از جنس چوب معمولی است . بام ساختمان دارای پوشش ایزوگام است . طبقه همکف در زمان بازدید در تصرف مستاجر بود و امکان بازدید میسر نگردید لیکن بنا به ادعای بستانکار پرونده مشخصات و مصالح بکار رفته در بنای طبقه همکف مشابه طبقه اول می باشد و تک خواب است و مزایده مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99.10.29 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان  - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق از مبلغ 5.733.333.333 ريال ( پنج میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصد و سی وسه ريال )  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است . و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده ، بعهده خریدار می باشد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان باحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. مورد مزایده طبق اعلام شماره 85013613 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.10.13

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx5053
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»