کد خبر: 5083
104
1399/10/21 - 11:14


آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند ذمه )

پرونده اجرایی کلاسه 9900307

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند ذمه ) پرونده اجرایی کلاسه 9900307

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900307 و کلاسه 9806192 نیابتی از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 43.11744 اصلی بخش هفت زنجان به مساحت 132.24 متر مربع به نشانی : زنجان شهرک کارمندان فاز 3 خیابان 4 شرقی قطعه 856 طبقه 2 واحد 5 شرقی که سند آن در صفحه 30 دفتر 541 املاک با شماره چاپی 265507 بنام مرحوم آقای فضل کریمی ثبت و صادر شده است و برابر بازداشت نامه شماره139905827085001323 اجرای اسناد رسمی زنجان و موضوع سند شماره 9583 -78.10.29 در قبال طلب خانم مونا غضبانی احمدی بازداشت گردیده است حدود و مشخصات اجمالی آپارتمان  شمالا :در سه قسمت اول به طول 4.10 متر دوم 1.50 متر سوم 3.40 متر. شرقا : دیواریست بطول 18.05 متر به فضای ملک مجاور . جنوبا : در هفت قسمت اول بطول 0.45 متر دوم بطول 1.42 متر سوم بطول 1.35 متر چهارم بطول 1.57 متر پنجم بطول 1.66 متر به فضای حیاط ششم بطول 0.50 متر هفتم بطول 0.83 متر . غربا : در نه قسمت اول بطول 4.64 متر دوم بطول 0.46 متر سوم بطول 1.60 متر چهارم بطول 0.74 متر پنجم بطول 8.71 متر ششم بطول 1.16 متر هفتم بطول 1.60 متر هشتم بطول 1.16 متر به نورگیر نهم بطول 2.09 متر . انباری قطعه 5 به مساحت 6.99 متر مربع حدود و مشخصات : شمالا بطول 3.25 متر شرقا : بطول 2.15 متر جنوبا بطول 3.25 متر غربا بطول 2.15 متر . پارکینگ قطعه 5 به مساحت 12.5 متر حدود : شمالا بطول 2.50 متر شرقا : بطول 5 متر جنوبا بطول 2.50 متر غربا بطول 5 متر که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان مذکور با کاربری مسکونی با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن در طبقه سوم یک ساختمان 5 طبقه بتنی با تعداد 8 واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد واقع گردیده است سازه ساختمان بتنی و سقف آن تیرچه بلوک است سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولرگازی است بازشوهای بیرونی پی وی سی و نمای ساختمان سنگ تراورتن است دارای انباری قطعه 5 و پارکینگ قطعه 5 می باشد قدمت بنا 8 سال دارای سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و حمام و سرویس بهداشتی و نورگیر کف آپارتمان سرامیک و دیوارها سفید کاری و رنگ سقف از اندود گچی با سقف کاذب و کف آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی سرامیک و دیوارها تا سقف کاشی می باشد آشپزخانه دارای کابینت زمینی و دیواری MDF می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 28.828.000.000 ريال ( بیست و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ريال ) ارزیابی شده که برابر گزارش مورخ 99.07.07 مامور اجرا ، پلاک مذکور در دست مستاجر می باشد و پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99.11.06 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 28.828.000.000 ريال ( بیست و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده بر عهده برنده مزایده است . و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. حق حراج مازاد بر مبلغ مزایده ، بعهده خریدار می باشد ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان باحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. پلاک ثبتی مذکور برابر نامه وارده به شماره 85011407 -99.08.21 فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 99.10.21

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 


اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx5083
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»