کد خبر: 5285
59
1399/12/06 - 12:23


آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند ذمه) پرونده اجرایی کلاسی 9900775

پرونده اجرایی کلاسی 9900775

پایگاه خبری صدای زنجان

  به ‌موجب پرونده اجرایی کلاسه9900775  مقدار ۲۴ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 41.3481 اصلی بخش 7 زنجان که سند آن در صفحه ۷۴ دفتر ۶۱۰ املاک با شماره چاپی 915159 سری ج سال ۹۳ با شماره دفتر الکترونیکی 139420327001009772ثبت و به نام آقای محمد کریمی صادر شده است و برابر بازداشت نامه شماره 139905827085002703 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان به نشانی زنجان اراضی پایین کوه خیابان میلاد دوم پلاک ۲۴۱ که به موجب سند شماره۴۸21 -98.06.05 در قبال طلب خانم سیما کریمی بازداشت گردیده است. حدود و مشخصات اجمالی : شمالا پی است به‌طول ۸.۵۰ متر به خیابان به عرض ۱۰ متر .شرقا پی به پی به طول ۲۵ متر به شماره ۳۴۸۰ فرعی. جنوبا پی است بطول ۸.۵۰ متر فضای سبز اتوبان .غربا پی به پی به طول ۲۵ متر به شماره ۳۴۸۲ فرعی به مساحت 212.5متر مربع که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پلاک ثبتی مذکور به مبلغ 42.500.000.000 ريال و سهم آقای محمد کریمی به میزان 24 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ به مبلغ 10.600.000.000ريال ارزیابی شده و برابر نظر کارشناس رسمی در زمان بازدید وضع موجود با حدود قید شده در سند صادره مطابقت داشته و این پلاک به صورت دو کله شمالی جنوبی می باشد در عرصه این پلاک اعیانی آن به طور اجمالی : با سیستم سازه ای دیوار باربر محیطی و سقف تیرآهن و طاق ضربی در دو طبقه شامل نیم طبقه همکف ( از سمت شمال ) و طبقه اول هر دو مسکونی با زیربنای هر طبقه حدوداً ۱۵1 متر مربع مجموعا ۳۰۲ متر مربع با قدمت بیش از ۲۲ سال احداث شده است طبقه اول دارای دو اتاق - فضای نورگیر- راه پله - آشپزخانه - هال و پذیرایی - حمام و سرویس بهداشتی و تراس( سمت جنوبی و مشرف به حیاط ) نیمه طبقه دارای همان فضاهای طبقه اول می باشد با این توضیح که فضاهای آشپزخانه و یا اتاق و حدودا نیمی از هال و پذیرایی سرویس بهداشتی توسط یک دیوار آجری از یکدیگر جدا شده و راه دسترسی  قسمت اول ( قسمت شمالی ) از سمت معبر بوده و بنا به اظهارات احدی از ساکنین به عنوان انباری مورد استفاده قرار می گیرد یک اتاق خواب و یک هال پذیرایی کوچه و یک اتاق دیگر با سقف و دیوارهای سفید کاری شده به عنوان آشپزخانه در قسمت جنوبی نیز طبقه همکف واقع شده که راه دسترسی به این قسمت از طریق درب جنوبی ( درب حیاط ) و همچنین یک باز و پله از طبقه اول میسر می گردد یک پارکینگ در همکف در حد شمال غربی با درب فلزی از نوع سواره رو و کف پارکینگ از سنگ و دیوارها تا نصفه سنگ الباقی تا زیر سقف اندود سفیدکاری شده ، واقع گردیده است . نازک کاری داخلی طبقه اول در فضاهای مرطوب باکاشی و سرامیک و فضاهای غیر مرطوب و با اندود گچ سفید کاری شده اجرا شده است قسمت پایین دست دیوارهای یک اتاق و هال و پذیرایی با سرامیک دیوار پوشش داده شده است سیستم گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن دیواری و نوع درب های داخلی چوبی و آلومینیومی می باشد دیوارهای داخلی حیاط فاقد نما سازی و کف حیاط با بتن پوشش داده شده است اعیانی دارای یک امتیاز آب و برق و گاز و مشترک می باشد نمای شمالی اعیانی باسنگ نما سازی شده و راه دسترسی ساختمان از سمت شمالی ( معبر ) از طریق دو درب فلزی نفر رو برای طبقات میسر می باشد و مزایده مقدار ۲۴ شعیر مشاع از  ۹۶ شعیر ششدانگ پلاک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ 99.12.18 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می‌رسد مزایده از مبلغ در 10.600.000.000 ريال شروع به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می‌گردد ضمناً چنانچه روزهای تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا متذکر می‌گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به یک فقره چک تضمین شده بانک ملی با شناسه 14007196437 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از طریق مزایده به حساب ثبت تودیع نمایند در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمناً مورد مزایده برابر نامه وارده شماره 139905027085016431-99.11.26وکیل بستانکار فاقد پوشش بیمه می باشد.

 تاریخ انتشار روز چهار شنبه 1399.12.06

 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان مینا تقی لو

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx5285
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»