کد خبر: 5410
34
1399/12/28 - 10:57


آگهی مزایده اموال غیر منقول ( سند ذمه ) پرونده اجرایی کلاسه 8800374

پرونده اجرایی کلاسه 8800374

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 8800374 مقدار بیست و هشت شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 10.258 اصلی بخش هفت زنجان ( سهم الارث احتمالی آقای فرج اله اسکندری ) که سند ششدانگ آن در صفحه 275 دفتر 260 املاک ذیل ثبت 42523 با شماره چاپی 474412 به مساحت  219.38 متر مربع بنام مرحوم صدقعلی اسکندری ثبت و صادر شده است به نشانی : زنجان جاده بیجار روستای دیزج بالا که برابر بازداشت نامه شماره 85002970-99.09.15 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال طلب خانم زهرا خوئینی بازداشت گردیده است. حدود و مشخصات اجمالی آن عبارتست از : شمالا : اول بطول 1.09 متر درب و دیواریست به معبر دوم که غربی محسوبست بطول 2.56 متر درب و دیواریست به معبر سوم بطول 8.91 متر درب و دیواریست به معبر چهارم بطول 3.99 متر درب و دیواریست به معبر .شرقا بطول 3.52 متر درب و دیواریست به معبر. جنوبا : اول بطول 2.86 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 فرعی دوم که شرقی محسوبست بطول 3.58 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 سوم بطول 1.22 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 چهارم که شرقی محسوبست بطول 5.3 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 پنجم بطول 5.08 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 فرعی ششم که شرقی محسوبست بطول 4.76 متر دیواریست به دیوار فرعی 259 هفتم بطول 3.16 متر دیواریست بدیوار فرعی 263 هشتم بطول 1.2 متر درب و دیواریست به معبر نهم که غربی محسوبست بطول 2.2 متر درب و دیواریست به معبر دهم بطول 0.59 متر درب و دیواریست به معبر یازدهم بطول 1.3 متر درب و دیواریست به معبر . غربا : اول بطول 2.19 متر درب و دیواریست به معبر دوم که شمالی محسوبست بطول 1.58 متر درب و دیواریست به معبر سوم بطول 0.91 متر درب و دیواریست به معبر چهارم که جنوبی محسوبست بطول 0.83 متر درب و دیواریست به معبر پنجم بطول 2.76 متر درب و دیواریست به معبر ششم بطول 1.39 متر درب و دیواریست به معبر هفتم بطول 4.07 متر درب و دیواریست به معبر هشتم بطول 2.67 متر درب و دیواریست به معبر و اعیانی ملک در وضعیت فعلی بصورت یک واحد یک طبقه با مصالح خشتی و نمای گلی و سقف چوبی بوده و از نظر قدمت و مصالح فرسوده می باشد دارای انشعابات آب و برق و گاز مجزا بوده و در ارزش گذاری لحاظ گردیده است . لذا که طبق نظر کارشناس رسمی با در نظر گرفتن موارد فوق موقعیت محلی و مکانی و دسترسی به شوارع ، کاربری ، قدمت ، کیفیت ساخت و سایر عوامل تاثیر گذار در ارزیابی ششدانگ پلاک به مبلغ 630.000.000 ريال و سهم الارث آقای فرج اله اسکندری به مقدار بیست و هشت شعیر مشاع از نودو شش شعیر ششدانگ به مبلغ 183.750.000 ريال ارزیابی شده و مقدار بیست و هشت شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1400.01.16 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا (کارگران ) کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 183.750.000 ريال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا متذکر می گردد :شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.ضمنا مورد مزایده برابر نامه وارده شماره 139905027085016400-99.11.25 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.12.28

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 


اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx5410
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»