کد خبر: 7987
38
1400/06/29 - 11:46


آگهی مزایده اتومبیل به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140000044

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140000044

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140000044مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری شخصی پراید به شماره 856 ب 96 ایران 97 مدل 1388 متعلق به آقای منصور محمدی به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 13/2786670 M شماره شاسی 1412288054036S با درصد استهلاک طبیعی نسبت به مدل وسیله ، مشروط به نداشتن موانع قانونی و توانائی احراز اصالت از سوی معاونت محترم راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی و اخذ معاینات فنی و زیست محیطی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با تعیین قیمت پایه به مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ريال برگزار می شود . مراسم مزایده حضوری بوده و دریک جلسه از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سلطانیه برگزار می گردد.  شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد . ضمنا حق حراج زاید بر مبلغ مزایده به عهده خریدار می باشد. لازم بذکر است چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده فردای روز تعطیل در همان محل و ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1400/06/30

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سلطانیه - علیرضا حسن زاده

اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx7987
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»