کد خبر: 9211
1401/07/07 - 10:50


آگهی مزایده اموال غیر منقول ( سند ذمه ) پرونده اجرائی کلاسه 140100012

پرونده اجرائی کلاسه 140100012

پایگاه خبری صدای زنجان

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 140100012 مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی پلاک 8840 فرعی از 38 اصلی بخش هفت زنجان به نشانی : زنجان گلشهر کاظمیه فاز 5 خیابان 10 متری قطعه 6037 که برابر سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 540451 سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120327001000455 بنام امیر احمدی فرزند کمال شماره شناسنامه 130 تاریخ تولد 1367/10/02 صادره از زنجان دارای شماره ملی 4286015076 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و برابر بازداشت نامه شماره 140105827085000015 مورخ 1401/01/08 اداره اجرای اسناد رسمی باستناد سند ازدواج شماره 5656-99/10/11 دفتر 25 ازدواج در قبال طلب خانم پرستو مولائی بازداشت گردیده است.

حدود و مشخصات : شمالا : پی است بطول (10/00) ده متر به خیابان 10 متری به عرض ده متر. شرقا : پی به پی بطول ( 18/50) هجده متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو تفکیکی شماره هشت هزار و هشتصد و چهل و یک فرعی از سی و هشت اصلی . جنوبا : پی به پی بطول (10/00) ده متر به قطعه شش هزار و شصت و نه تفکیکی شماره هشت هزار و هشتصد و چهل و سه فرعی از سی و هشت اصلی. غربا : پی به پی بطول ( 18/50 ) هجده متر و پنجاه سانتی متر به قطعه شش هزار و سی و شش تفکیکی شماره هشت هزار و هشتصد و سی و نه فرعی از سی و هشت اصلی به مساحت 185 یکصد و هشتاد و پنج متر مربع ، طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1401/02/26 و با در نظر گرفتن جمیع عوامل تاثیر گذار در ارزیابی از جمله کاربری ابعاد عرض معبر و دسترسی موجود بدون لحاظ دیون اعم از دولتی و غیره ارزش چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی مذکور به مبلغ 14/700/000/000 ريال ارزیابی شده است و برابر نظر کارشناس رسمی در زمان بازدید مساحت و حدود در وضعیت موجود با سند مالکیت و جریان ثبتی بوده و فاقد اعیانی است . مزایده مقدار چهار دانگ مشاع ازششدانگ پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران ( صفا ) کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین از مبلغ 14/700/000/000 ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده داری آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و  نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده تجدید خواهد شد.ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی  به شماره حساب390100004068013207775226 ir با شناسه واریز 955108500100000000000140100012 نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز سپرده اداره کل ثبت اسناد استان زنجان به نام خزانه معین استان و ارائه فیش واریزی به این اداره و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . لازم به ذکر است مورد مزایده برابر نامه شماره 140185681055000163- 1401/06/25 دفتر ازدواج 25 زنجان فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه 1401/07/06

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان زهرا عنایتی

اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx9211


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»