کد خبر: 9311
1401/09/06 - 9:46


آگهی ‏مزایده اموال غیر منقول (سند ذمه) پرونده کلاسه 9801766

آگهی ‏مزایده اموال غیر منقول (سند ذمه) پرونده کلاسه 9801766

پایگاه خبری صدای زنجان

‏ به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9801766 یکدانگ مشاع از ششدانگ مغازه به پلاک ثبتی ۴۱/۲۳۳۰ اصلی بخش ۷ زنجان سهم الارث آقای حمید باقری چیزه) به نشانی زنجان خیابان جمهوری اسلامی روبروی خیابان ۱۱ اعتمادیه ملکی مرحوم ( صفی اله / باقری چیزه فرزند شکراله شماره شناسنامه ۱23 تاریخ تولد ۱۳۰۵/۰۷/۰۱ صادره از طارم سفلی دارای شماره ملی 5889335871 با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۴۵۵۹ تاریخ 1371/07/20 ‏ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۹۵۴۹۱۵ سری سال که در صفحه ۴۸۹ دفتر املاک جلد  21 ذیل شماره 1889 ثبت گردیده است و سهم الارث آقای حمید باقری چیزه بموجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۵۸۲۷۰۸۵۰۰۴۱۹۹ مورخ 1400/12/12 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال طلب خانم معصومه حیدری نیا بازداشت گردیده است ۔ حدود ومشخصات : مساحت ۳۱۸ متر مربع به حدود شمالا: بطول ۲۶/۴۰ متر دیوار بدیوار پلاک ۲۳۲۹ فرعی شرقا: اول بطول 9 متر بخیابان جمهوری اسلامی دوم بطول ۳ متر به سیلاب متروکه جنوبا: بطول ۲۵/۵۵ متر دیواریست به باقیمانده ۲۲ فرعی غربا: بطول ۱2/۱۵ متر دیواریست به باقیمانده مذکور- برابر گزارش مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ کارشناسان رسمی دادگستری وضع موجود محل با حدود قید شده در سند مطابقت نداشته و به شرح زیر تناقضات دارد- شرقا بطول 12 متر به خیابان جمهوری اسلامی میباشد . جنوبا بطول ۲۵/۵۵ متر به معبر میباشد ۔ پلاک ثبتی فوق الذکر دارای زیر زمین و همکف بصورت مسکونی و با یک باب و دو دهنه مغازه به مساحت ۴۹/۳ متر مربع و بالکن به مساحت  9/8 متر مربع که مغازه به ارتفاع ۴/۴۰ متر و ارتفاع کف مغازه تا زیر سقف بالکن ۲/۳۰ متر کف موزائیک دیوار تا حدود ۲ متر سنگ با درب پروفیل آهنی و کرکره معمولی گالوانیزه با آب و برق و گاز مجزا میباشد طبق اظهار مالک سرقفلی مغازه واگذار نشده و در اختیار وراث میباشد ۔ طبقه همکف با کاربری مسکونی حدود ۲۱۶ متر مربع سه خوابه شامل آشپزخانه با کف موزائیک و دیوار کاشی اتاق خواب ها و اتاق نشیمن کف گچ و خاک و دیوار اندود گچ حمام کف سرامیک و دیوار تا ۱/۱۰ متر کاشی و مابقی سیمان سفید پارکینگ که ورودی ساختمان نیز است کف موزائیک و دیوار تا ارتفاع ۱/۱۰ متر ‏سنگ و مابقی اندود گچ میباشد ۔ طبقه زیرزمین شامل آشپزخانه اتاق نشیمن سرویس بهداشتی حمام و انباری میباشد ساختمان دیوار باربر و سقف طاق ضربی پنجره ها از جنس پروفیل آهنی و آلومینیوم نمای حیاط اندود ماسه سیمان سفید و قسمتهای سنگ مرمر کف فرش حیاط موزائیک پوشش پشت بام ایزوگام و سیستم گرمایش بخاری گازی میباشد و باتوجه به موارد ذکرشده و وضعیت ساختمان موقعیت قدمت ملک ارزش ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر با لحاظ امتیاز اب و برق و گاز بهمبلغ 125/000/000/000 ريال و  سهم الارث اقای حمید باقری چیزه به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مذکور به مبلغ ۲۰/۸۳۳/۳۳۳/۳۳۳ ریال ارزیابی گردیده است ۔
‏لازم به ذکر است در خصوص اصلاح سند و حدود هیچ مسولیتی بر عهده این اداره نمی باشد ۔
پلاک فوق الذکر از ساعت ۹ الی12روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران (صفا) کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۴۱/۲۳۳۰ اصلی بخش هفت زنجان از مبلغ           ۲۰/۸۳۳/۳۳۳/۳۳۳ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار می باشد ۔چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و همان مکان مقرر برگزار خواهد شد و حق مزایده مازاد بر پایه مزایده بعهده خریدار می باشد۔ (ضمنا متذکر میگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به شماره حساب  ۳۹۰۱۰۰۰۰۴۰۶۸۰۱۳۲۰۷۷۷۵۲۲۶‏ ir با شناسه واریز۹۹۰۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۱۷۶۶ نزد بانک مرکزی بنام حساب تمرکز سپرده اداره کل ثبت اسناد استان زنجان به نام خزانه معین استان و ارائه فیش واریزی و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید میگردد.)‏ کلیه هزینه های قانونی به عده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۹۸ میباشد ۔ مورد مزایده برابر اعلام بستانکار به شماره مکانیزه ۵۶۸۱۰۶۳۰۰۰۱۴۷ ۱۴۰۱۸- ۱۴۰۱/۷/۱۶ دفتر ازدواج 52‏ زنجان فاقد پوشش بیمه می باشد ۔
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
۔زهرا عنایتی

 

اقدام کننده: ایرج_رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx9311


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»